Προθεσμίες

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων για Ερευνητικές Εργασίες

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2007

 

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας κρίσης

Αύγουστος 2007

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων για Ομάδες Ανταλλαγών και Αναρτημένες Εργασίες - Posters

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2007