Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

 

Τα κείμενα που θα υποβληθούν για κρίση πρέπει:

§        Να αφορούν σε μελέτες που συνδέονται με τους σκοπούς της Ένωσης.

§        Να εντάσσονται στο θέμα του παρόντος συνεδρίου.

§        Να είναι γραμμένα με σαφήνεια και να περιλαμβάνουν επαρκή και καλώς τεκμηριωμένα στοιχεία αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο, τη σχετική βιβλιογραφία, τη μεθοδολογία (εφόσον πρόκειται για εμπειρικές έρευνες), τη συζήτηση και τα συμπεράσματα.

§        Να αναφέρονται, στο μέτρο του εφικτού, σε εργασίες που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα συνέδρια της Ένωσης, επισημαίνοντας τα οποιαδήποτε νέα στοιχεία.

Επιπλέον, κάθε σύνεδρος μπορεί:

·        Να συμμετέχει σε περισσότερες από μία επιστημονικές δραστηριότητες του συνεδρίου.

·        Να παρουσιάσει μία μόνο Ερευνητική Εργασία, ενώ μπορεί να ανήκει στη συγγραφική ομάδα και άλλων Ερευνητικών Εργασιών.

 

Οδηγίες για τη μορφή των κειμένων που θα υποβληθούν

 

α. Ερευνητικές Εργασίες 

§        Αναπτύξτε το κείμενο σε δέκα (10) το πολύ σελίδες.

§        Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

§        Αφήστε μία σειρά και παραθέστε περίληψη (abstract) της εργασίας, έκτασης το πολύ δέκα σειρών, σε πλάγια γραφή (italics) και με μονό διάστιχο μεταξύ των γραμμών.

§        Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.

§        Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.

§        Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.

§        Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http//:www.apastyle.org/pubmanual.html).

§        Μην αριθμήσετε τις σελίδες.

§        Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του πρώτου από τους συγγραφείς της εργασίας.  Για παράδειγμα, αν ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Γ. Θεοδώρου, το αρχείο θα πρέπει να εμφανίζεται ως "Theodorou.doc" ή «Θεοδώρου.doc».

Για τη συγγραφή της Ερευνητικής σας Εργασίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο CARME2007, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

 

β. Αναρτημένες εργασίες / posters

§        Αναπτύξτε το κείμενο σε μία (1) σελίδα.

§        Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

§        Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.

§        Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.

§        Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.

§        Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http//:www.apastyle.org/pubmanual.html).

§        Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του πρώτου από τους συγγραφείς της εργασίας.  Για παράδειγμα, αν ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Γ. Θεοδώρου, το αρχείο θα πρέπει να εμφανίζεται ως "Theodorou.doc" ή «Θεοδώρου.doc».

§        Επισημαίνεται ότι στη διάρκεια του συνεδρίου θα διατεθεί χώρος για την ανάρτηση των posters (διαστάσεων 100cm X 80cm) και θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία οι συντελεστές αυτών των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνέδρους.

 

γ. Ομάδες ανταλλαγών

§        Αναπτύξτε το κείμενο σε τρεις (3 ) το πολύ σελίδες.

§        Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.

§        Περιγράψτε τους στόχους της ομάδας, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα στα οποία θα εστιαστεί, βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν.

§        Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.

§        Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http//:www.apastyle.org/pubmanual.html).

§        Μην αριθμήσετε τις σελίδες.

§        Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως έγγραφο Word και ονομάστε το, χρησιμοποιώντας το επίθετο του συντονιστή.  Για παράδειγμα, "Theodorou.doc" ή «Θεοδώρου.doc».

 

Για κάθε εργασία που θα αποσταλεί για κρίση, θα πρέπει να υποβάλλονται:

§        Έντυπο Υποβολής της Εισήγησης, στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται απαραιτήτως το είδος της εργασίας και η θεματική ενότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι συγγραφείς επιθυμούν να κριθεί.

§        Το αρχείο με το κείμενο της εργασίας.

 

Για την ηλεκτρονική υποβολή μιας εργασίας, αν χρησιμοποιείτε το Outlook Express, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

·        Στην αρχική σελίδα του συνεδρίου, κάντε κλικ στην επιλογή «Εγγραφή και Έντυπα»

·        Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, επιλέξτε «Έντυπο Υποβολής Εργασίας»

·        Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία που ζητούνται και, στη συνέχεια, πατήστε «Υποβολή» στο τέλος αυτής της φόρμας

·        Επιστρέψτε στην αρχική σελίδα και πατήστε την επιλογή «Επικοινωνία»

·        Στείλτε την εργασία σας ως επισυναπτόμενο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση paperscarme2007@edu.duth.gr

Αν το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε δεν είναι το Outlook Express, στη σελίδα «Εγγραφή και Έντυπα» επιλέξτε «Έντυπο Υποβολής Εργασίας Word», συμπληρώστε τη φόρμα που εμφανίζεται και στείλτε την μαζί με το αρχείο της εργασίας σας ως επισυναπτόμενα έγγραφα στη διεύθυνση paperscarme2007@edu.duth.gr

 

Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε τυφλό σύστημα κρίσης από δύο κριτές.  Σε περίπτωση απόκλισης των κρίσεων, θα πραγματοποιηθεί και τρίτη κρίση από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου.

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του συνεδρίου. Ειδικότερα, για τις Ερευνητικές Εργασίες που ανήκουν σε καθεμία από τις θεματικές περιοχές του συνεδρίου, θα προσκληθούν μέλη της κοινότητας που έχουν εργαστεί στη συγκεκριμένη περιοχή να τις μελετήσουν και να επιχειρήσουν μια σύνθεσή τους, με βάση τα σχετικά ελληνικά και διεθνή ερευνητικά δεδομένα (το σχετικό κείμενο θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του συνεδρίου).