Επιστημονικές Δραστηριότητες

 

Στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται:

 

Εισηγήσεις στην ολομέλεια

§        Δύο εισηγήσεις από προσκεκλημένους επιστήμονες της Διδακτικής των Μαθηματικών από τον  ευρωπαϊκό χώρο (ή από το διεθνή χώρο).

§        Μία εισήγηση από προσκεκλημένο επιστήμονα της Διδακτικής των Μαθηματικών από την Ελλάδα ή την Κύπρο.

§        Μια εισήγηση σε μορφή panel, στην οποία θα κληθούν 3-4 Έλληνες ερευνητές του χώρου να αναπτύξουν τις απόψεις τους για συγκεκριμένο ζήτημα σχετικό με το θέμα του συνεδρίου. 

Οι εισηγήσεις αυτές θα είναι διάρκειας 45 - 60 λεπτών.

 

Ερευνητικές εργασίες

Πρόκειται για εμπειρικές ή θεωρητικές μελέτες σχετικές με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Οι εργασίες, εφόσον γίνουν αποδεκτές με βάση της διαδικασία κρίσης, θα παρουσιαστούν σε περιόδους διάρκειας 30 λεπτών (20 λεπτά παρουσίασης και 10 λεπτά συζήτησης).

Τόσο το κείμενο όσο και η παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν: σαφή προσδιορισμό της εστίασης της μελέτης, επισήμανση του θεωρητικού πλαισίου που αξιοποιείται, ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσίαση και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται (ή του επιχειρήματος που διατυπώνεται, εφόσον πρόκειται για θεωρητική εργασία), δεδομένα, αποτελέσματα και συζήτηση -συμπεράσματα.

 

Αναρτημένες εργασίες / posters

Τα posters αφορούν σε εργασίες που είτε βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης και δεν προσφέρονται για ολοκληρωμένη παρουσίαση είτε είναι καταλληλότερες για παρουσίαση σε εικονική ή γραφική μορφή, όπως πιλοτικές έρευνες, λογισμικά, καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ.  Στη διάρκεια του συνεδρίου θα διατεθεί χώρος για την ανάρτηση των posters (διαστάσεων 100cm X 80cm) και θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία οι συντελεστές αυτών των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνέδρους.

Το κείμενο που θα υποβληθεί για κρίση θα πρέπει να περιγράφει το περιεχόμενο του poster.

 

Ομάδες ανταλλαγών

Πρόκειται για τη μόνη ομαδική επιστημονική δραστηριότητα του συνεδρίου, η οποία  φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν απόψεις, συνεργαζόμενοι για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων.  Μια ομάδα ανταλλαγών μπορεί να ξεκινήσει με τη σύντομη παρουσίαση ενός προβληματισμού, των ερευνητικών δεδομένων μιας θεματικής περιοχής ή με κάποιο άλλο ερέθισμα (π.χ. ένα απόσπασμα μιας διδασκαλίας ή άλλου τύπου δεδομένα), με στόχο την εμπλοκή των συνέδρων σε κριτική συζήτηση (1ο μέρος) και να  συνεχίσει με εργασία σε ομάδες για την επεξεργασία ενός θέματος (π.χ. ανάλυση ενός διδακτικού επεισοδίου ή μιας συνέντευξης, κατασκευή και διδακτική αξιοποίηση μιας δραστηριότητας, διαμόρφωση προτάσεων για τη διδακτική διαχείριση μιας συγκεκριμένης ενότητας, αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης ή ενός διδακτικού εργαλείου κ.τ.λ.). 

Οι ομάδες ανταλλαγών θα πρέπει να έχουν ένα συντονιστή και έναν έως τρεις συν-διοργανωτές.  Στο πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου προβλέπονται δύο συναντήσεις για κάθε ομάδα, διάρκειας 60 λεπτών η καθεμία. Στο κείμενο που θα υποβληθεί για κρίση θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια τόσο η θεματική της ομάδας όσο και ο τρόπος εργασίας της σε καθεμία από τις δύο συνεδρίες. 

 

Aλλες δραστηριότητες

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα οργανωθούν συναντήσεις σχετικές με το έργο των Μόνιμων Επιτροπών (βλέπε άρθρο 4 του καταστατικού της Ένωσης) και της Ομάδας Εργασίας για τα νέα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου (βλέπε ενότητα «ΕΝΕΔΙΜ»).  Περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων, που θα είναι ανοιχτές σε όλους τους συνέδρους, θα είναι η παρουσίαση κάποιων αποτελεσμάτων του έργου που έχει παραχθεί, καθώς και η συζήτηση ζητημάτων που αφορούν στην οργάνωση και το σχεδιασμό της περαιτέρω πορείας.