ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /
ΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

E-mail

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ                               Αλεξανδρούπολη, 23-25 Νοεμβρίου 2007
Σημείωση1: Τοποθετήστε  X στο κουτάκι δίπλα από την επιλογή σας
Σημείωση2: Οι θεματικές περιοχές έχουν ως εξής:
ΘΕ1: Η μάθηση των μαθηματικών εντός και εκτός σχολείου: σε αναζήτηση σχέσεων και δεσμών
ΘΕ2: Διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες στην τάξη των μαθηματικών: οικοδομώντας 'γέφυρες' μεταξύ άτυπης και τυπικής μαθηματικής γνώσης
ΘΕ3: Ο ρόλος των πολιτισμικών τεχνουργημάτων και εργαλείων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών εντός και εκτός σχολείου
ΘΕ4: Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για μια κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση της μαθηματικής εκπαίδευσης
ΘΕ5: Το άτομο, η κοινωνία, ο πολιτισμός: αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


POSTER
ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
ΘΕ1
ΘΕ2
ΘΕ3
ΘΕ4
ΘΕ5