Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σ χ ο λ ή  Ε π ι σ τ η μ ώ ν  τ η ς  Α γ ω γ ή ς
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική ΗλικίαΑλεξανδρούπολη,  23 - 25 Νοεμβρίου 2007
με διεθνή συμμετοχή
Πανελλήνιο Συνέδριο

Γενικές Πληροφορίες - Αξιοθέατα
E
ν.

Ε.

Δ
ι. 

Μ.

Σχεδιασμός ιστοσελίδας: Σελίνα Κασαμπαλή, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής ΔΠΘ/Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Α. Νιζάμ
Στιγμιότυπα από το συνέδριο